Warunki na Podhalańskich i Tatrzańskich stokach

Warunki na Podhalańskich i Tatrzańskich stokach

Za równo Na Pod­ha­lu jak i w po­łu­dnio­wo-wschod­niej Ma­ło­pol­sce znowu do­sy­pa­ło śnie­gu w związku z czym pa­nu­ją do­sko­na­łe wa­run­ki nar­ciar­skie!! Na sto­kach leży nd 50 do 200 cm śnie­gu, a śred­nia po­kry­wa na wszyst­kich sto­kach to około 100 cm.  Najwięcej na­tu­ral­ne­go śnie­gu leży w okolicach Ka­spro­we­go Wier­chu. Ruch na stokach duży, nieco mniejszy spotkać można  we wcze­snych go­dzi­nach przed­po­łu­dnio­wych oraz wie­czo­rem. Dzięki coraz to nowszym ośrodkom narciarskim, stokom, a także trasom zjazdowym i biegowym, nie zabraknie ani miejsca, ani atrakcji dla nikogo. Ponadto bliska odległość na Słowację, otwiera wiele wspaniałych, nowych możliwości.

 


Comments are closed.